Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Inżynieria ruchu

Zakres działań:

Do zadań Działu Inżynierii Ruchu należy w szczególności:

 

 • nadzór nad zleconymi pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem, konserwacją i modernizacją sygnalizacji świetlnych, oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • obsługa Systemu Zrządzania Ruchem ITS oraz Centrum Nadzoru Ruchu,
 • prowadzenie pomiarów i analiz ruchu drogowego w mieście,
 • opracowywanie projektów zmiany organizacji ruchu dla realizacji zadań własnych MZUiM,
 • współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją i Strażą Miejską. 
 • opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, projektów sygnalizacji świetlnej i rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
 • przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji,
 • prowadzenie kontroli prawidłowości i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • uzgadnianie i opiniowanie geometrii drogi w dokumentacji technicznej dotyczącej budowy dróg (m.in. lokalizacja zjazdów, parkingów, geometria skrzyżowań).
 • prowadzenie wewnętrznego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych inwestycji drogowych na terenie miasta.
 • bieżąca analiza i ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego – prowadzenie cyfrowej mapy wypadków.
 • przygotowywanie propozycji modernizacji elementów układu komunikacyjnego miasta w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.