Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w MZUiM

Klauzula informacyjna 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez MZUiM Chorzów.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z siedzibą w Chorzowie  przy ul. Bałtycka 8A, (kod pocztowy: 41-500), tel.: 322 411 270, adres e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu

2.W MZUiM w Chorzowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 322 414 250 lub adresem e-mail: iod@ mzuim.chorzow.eu

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 
3.1.w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez MZUiM działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia);
3.2.w przypadku realizacji zawartej z MZUiM umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia);
3.3.wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MZUiM w związku z prowadzeniem działalności jako jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Chorzów i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
3.4.dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);
3.5.wewnętrznych celów administracyjnych MZUiM, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego;
3.6.monitoringu ruchu na ulicach miasta (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. e) Rozporządzenia).
3.7.monitoringu wewnętrznego  

4.W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:
5.1.w zakresie realizacji zawartej z MZUiM umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;
5.2.w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MZUiM w związku z prowadzeniem działalności, jako miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Chorzów i realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez MZUiM;
5.3.w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres niezbędny do realizacji swoich działań lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. W przypadku, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania celów ujętych w pkt.3.W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich realizacja.

8.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MZUiM Chorzów danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.