Miejski Zarząd Ulic i Mostów

odszkodowania

KARTA INFORMACYJNA

Postępowanie odszkodowawcze

 1. Informacje ogólne:
 • w celu uzyskania odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu i mienia lub szkody osobowej powstałej na drogach będących w zarządzie MZUiM w Chorzowie należy złożyć stosowny wniosek,
 • kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do MZUiM w Chorzowie, jednocześnie informujemy, iż wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem,
 1. Jak i gdzie załatwić sprawę:
 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie MZUiM w Chorzowie ul. Bałtycka 8a, przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP, lub pocztą tradycyjnie,
 • wniosek składa wnioskodawca, w którego imieniu może występować pełnomocnik,
 • pisemna informacja zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),
 • informacji udziela: Dział Inżynierii Ruchu pok. 32 tel. (32) 241-42-44
 1. Wymagane załączniki:
 • oświadczenie świadków zdarzenia bądź też notatka służbowa przybyłych na miejsce służb mundurowych,
 • plan sytuacyjny z zaznaczoną dokładną lokalizacją miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie,
 • inne dokumenty takie jak: zdjęcia stanu technicznego nawierzchni drogi, udokumentowanie zakresu szkody, okoliczności jej powstania i kosztów naprawy pojazdu itp.
 1. Opłaty:

– złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej,

– opłata skarbowa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik wnioskodawcy,

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto przelewem, przekazem pocztowym lub w opłatomacie znajdującym się w Urzędzie Miasta Chorzów  ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów: Przelew na konto: URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów ING Bank Śląski S.A. 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

 1. Forma załatwienia:
 • pisemna informacja.
 1. Czas rozpatrzenia:

Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z art. 35 KPA)

 1. Tryb odwoławczy:

nie przysługuje. Wszelkie spory rozpatrywane są na drodze postępowania sądowego.

 1. Podstawy prawne:

– art. 20 pkt 4 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

– art. 361, 417-4172 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,

– art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

– art. 1 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Do pobrania:
Wniosek o odszkodowanie