Miejski Zarząd Ulic i Mostów

przejazd pojazdów nienoramtywnych

KARTA INFORMACYJNA

Przejazd pojazdów nienormatywnych

 1. Informacje ogólne:
 • przejazd pojazdów nienormatywnych przez Miasto Chorzów wymaga zezwolenia wydanego przez MZUiM w Chorzowie działającego w imieniu Prezydenta Miasta Chorzów będącego zarządcą dróg publicznych,
 • MZUiM w Chorzowie wydanie zezwolenia kategorii I, II na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 • kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do MZUiM w Chorzowie, jednocześnie informujemy, iż wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem,
 1. Jak i gdzie załatwić sprawę:
 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie MZUiM w Chorzowie
  Bałtycka 8a, przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP, lub pocztą tradycyjnie,
 • wniosek składa wnioskodawca, w którego imieniu może występować pełnomocnik,
 • zezwolenie zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),
 • informacji udziela: Dział Inżynierii Ruchu pok. 28 tel. (32) 714-17-12
 1. Wymagane załączniki:
 • dowód zapłaty.
 1. Opłaty:
 • złożenie wniosku oraz wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej,
 • za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się opłaty w następującej wysokości:

Kategoria zezwolenia

Termin ważności [miesiące]

Stawka opłaty [zł]

I
12
100
II
1
200
6
400
12
1200
24
2000

Opłatę należy wpłacić na konto przelewem, przekazem pocztowym lub bezgotówkowo w kasie MZUiM Chorzów: Przelew na konto: ING BANK ŚLĄSKI MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W CHORZOWIE UL. BAŁTYCKA 8A, 41-500 CHORZÓW 05 1050 1243 1000 0010 0000 3812

 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik wnioskodawcy, opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto przelewem, przekazem pocztowym lub w opłatomacie znajdującym się w Urzędzie Miasta Chorzów ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów: Przelew na konto: URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów ING Bank Śląski S.A. 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 1. Forma załatwienia:
 • zezwolenie w formie decyzji administracyjnej.
 1. Czas rozpatrzenia:

Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z art. 35 KPA)

 1. Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej w sprawie uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, wobec czego nie przysługuje od niej prawo do wniesienia odwołania ani skarga do sądu administracyjnego.

 1. Podstawy prawne:

– art. 64 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

– art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

– art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wniosek do pobrania