Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym

KARTA INFORMACYJNA

Lokalizacja urządzeń i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 Informacje ogólne:

 • zgoda na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wydawana jest w drodze decyzji administracyjnej (powyższe dotyczy m.in. sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, gazowych, teletechnicznych, ciepłowniczych i innych oraz wszelkiego rodzaju przyłączy),
 • wniosek o lokalizację ww. urządzeń oraz obiektów budowlanych należy złożyć przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych oraz przed złożeniem dokumentacji do uzgodnienia przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji w Urzędzie Miasta Chorzów,
 • kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do MZUiM
  w Chorzowie, jednocześnie informujemy, iż wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem
 1. Jak i gdzie załatwić sprawę:
 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie MZUiM w Chorzowie
  Bałtycka 8a, przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP, lub pocztą tradycyjnie,
 • wniosek składa wnioskodawca, w którego imieniu może występować pełnomocnik,
 • decyzja zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),
 • informacji udziela: Dział Głównego Inżyniera pok. 30 tel. (32) 241-69-06
 1. Wymagane załączniki:
 • projekt, projekt koncepcyjny, plan zagospodarowania w skali 1:500, 1:1000,
 • wypis z rejestru gruntów.
 1. Opłaty:
 • złożenie wniosku oraz wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik wnioskodawcy, opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto przelewem, przekazem pocztowym lub w opłatomacie znajdującym się w Urzędzie Miasta Chorzów ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów: Przelew na konto: URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów ING Bank Śląski S.A. 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 1. Forma załatwienia:
 • decyzja administracyjna.
 1. Czas rozpatrzenia:

Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z art. 35 KPA)

 1. Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej w sprawie lokalizacja urządzeń obcych w pasie drogowym służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, wobec czego nie przysługuje od niej prawo do wniesienia odwołania ani skarga do sądu administracyjnego.

 1. Podstawy prawne:

– art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

– art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

– art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Wniosek do pobrania