Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Lokalizacja zjazdów w pasie drogowym

KARTA INFORMACYJNA

Zjazd z drogi publicznej

 1. Informacje ogólne:
 • budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu,
 • kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do MZUiM w Chorzowie, jednocześnie informujemy, iż wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem,
 1. Jak i gdzie załatwić sprawę:
 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie MZUiM w Chorzowie
  Bałtycka 8a, przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP, lub pocztą tradycyjnie,
 • wniosek składa wnioskodawca, w którego imieniu może występować pełnomocnik,
 • pisemna decyzja zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),
 • informacji udziela: Dział Głównego Inżyniera pok. 30 tel. (32) 241-69-06

 

 1. Wymagane załączniki:
 • plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem miejsca projektowanego zjazdu – 2 egzemplarze,
 • projekt techniczny – uproszczony zawierający:
  • opis techniczny,
  • plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,
  • przekrój konstrukcji nawierzchni,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
 1. Opłaty:
 • złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej,
 • opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł za wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu (jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu jest związana z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej),
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik wnioskodawcy, opłatę skarbową za pełnomocnictwo i zezwolenie należy wpłacić na konto przelewem, przekazem pocztowym lub w opłatomacie znajdującym się w Urzędzie Miasta Chorzów ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów: Przelew na konto: URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów ING Bank Śląski S.A. 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 1. Forma załatwienia:
 • -decyzja administracyjna.
 1. Czas rozpatrzenia:

Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z art. 35 KPA)

 1. Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej w sprawie zajęcia pasa drogowego służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, wobec czego nie przysługuje od niej prawo do wniesienia odwołania ani skarga do sądu administracyjnego.

 1. Podstawy prawne:

– art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

– art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

– art. 1 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Wniosek do pobrania