Miejski Zarząd Ulic i Mostów

reklamy w pasie drogi

KARTA INFORMACYJNA

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

 1. Informacje ogólne:
 • zajęcie pasa drogowego wymaga zgody MZUiM w Chorzowie,
 • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy należy złożyć nie później niż 30 dni przed zajęciem pasa drogowego,
 • kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do MZUiM w Chorzowie, jednocześnie informujemy, iż wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem
 1. Jak i gdzie załatwić sprawę:
 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie MZUiM w Chorzowie
  Bałtycka 8a, przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP, lub pocztą tradycyjnie,
 • wniosek składa wnioskodawca, w którego imieniu może występować pełnomocnik,
 • decyzja zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),
 • informacji udziela: Dział Utrzymania Biuro Obsługi Klienta tel. (32) 714-17-10
 1. Wymagane załączniki:
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z naniesieniem lokalizacji nośnika informacji wizualnej/ tablicy reklamowej/ urządzenia reklamowego,
 • graficzny i zwymiarowany projekt nośnika informacji wizualnej/ tablicy reklamowej/ urządzenia reklamowego.
 1. Opłaty:
 • złożenie wniosku oraz wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej,
 • za zajęcie pasa ruchu drogowego naliczane są opłaty zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr LXI/971/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Chorzów,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik wnioskodawcy, opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto przelewem, przekazem pocztowym lub w opłatomacie znajdującym się w Urzędzie Miasta Chorzów ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów: Przelew na konto: URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów ING Bank Śląski S.A. 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 1. Forma załatwienia:
 • decyzja administracyjna.
 1. Czas rozpatrzenia:

Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z art. 35 KPA)

 1. Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej w sprawie zajęcia pasa drogowego służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, wobec czego nie przysługuje od niej prawo do wniesienia odwołania ani skarga do sądu administracyjnego.

 1. Podstawy prawne:

– art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

– art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

– art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wniosek do pobrania