Miejski Zarząd Ulic i Mostów

projekty org.ruchu

KARTA INFORMACYJNA

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

 1. Informacje ogólne:
 • wniosek o zaopiniowanie projektu stałej lub czasowej zmiany organizacji ruchu należy przedłożyć w MZUiM w Chorzowie. Po wydaniu pozytywnej opinii wraz z ewentualnymi uwagami jest przekazywana do organu zarządzającego ruchem drogowym na terenie Miasta Chorzów tj. do Prezydenta Miasta Chorzów, w którego imieniu działa Główny Specjalista ds. Zarządzania Ruchem,
 • kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do MZUiM w Chorzowie, jednocześnie informujemy, iż wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem,
 1. Jak i gdzie załatwić sprawę:
 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie MZUiM w Chorzowie ul. Bałtycka 8a, przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP, lub pocztą tradycyjnie,
 • wniosek składa wnioskodawca, w którego imieniu może występować pełnomocnik,
 • pisemna opinia zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),
 • informacji udziela: Dział Inżynierii Ruchu pok. 28 tel. (32) 714-17-12
 1. Wymagane załączniki:
 • 4 egzemplarze projektu organizacji ruchu, które powinny zawierać:
  • plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
  • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach skala 1:2000) z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji ruchu,
  • program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
 • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunków ruchu,
 • uzasadnienie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu,
 • kopia uzgodnienia dokumentacji technicznej wydanej przez MZUiM Chorzów,
 • pisemne uzgodnienie organizatora komunikacji zbiorowej (w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany trasy linii autobusowej lub tramwajowej, lub zmiany lokalizacji przystanku).
 1. Opłaty:
 • złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik wnioskodawcy,
 • opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto przelewem, przekazem pocztowym lub w opłatomacie znajdującym się w Urzędzie Miasta Chorzów ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów: Przelew na konto: URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów ING Bank Śląski S.A. 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 1. Forma załatwienia:
 • pisemna opinia z ewentualnymi uwagami dotyczących wdrożenia organizacji ruchu.
 1. Czas rozpatrzenia:

Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z art. 35 KPA)

 1. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 1. Podstawy prawne:

– art. 10 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

– art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

– art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

– art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Wniosek do pobrania