Miejski Zarząd Ulic i Mostów

wjazd na ulice objęte znakiem B1

KARTA INFORMACYJNA

zaświadczenia potwierdzającego zasadność wjazdu w miejsce obowiązywania zakazu wyrażonego znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”

 1. Informacje ogólne:
 • wjazd na ulice objęte znakiem B-1 odbywa się na podstawie zaświadczenia wydanego przez MZUiM Chorzów,
 • zaświadczenie potwierdzające zasadność wjazdu na ulice objęte znakiem B-1 wydawane jest na dojazd do precyzyjnie określonej posesji i dla ściśle określonego pojazdu na okres nie dłuższy niż 1 rok, za wyjątkiem mieszkańców, właścicieli nieruchomości czy posiadaczy garaży, dla których zaświadczenie wydawane jest na okres 5 lat,
 • kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do MZUiM w Chorzowie, jednocześnie informujemy, iż wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem,
 1. Jak i gdzie załatwić sprawę:
 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie MZUiM w Chorzowie ul. Bałtycka 8a, przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP, lub pocztą tradycyjnie,
 • wniosek składa wnioskodawca, w którego imieniu może występować pełnomocnik,
 • zaświadczenie zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),
 • informacji udziela: Dział Inżynierii Ruchu pok. 28 tel. (32) 714-17-12
 1. Wymagane załączniki:
 • dla mieszkańców: np. umowa najmu, dokument potwierdzający prawo do lokalu lub potwierdzenie aktualnego zameldowania,
 • dla podmiotów gospodarczych: np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS, firmy mające siedzibę poza strefą objętą zakazem (np. dostawcy) potwierdzenie konieczności wjazdu przez podmiot prowadzący działalność w strefie (np. pieczątka sklepu w rubryce „uzasadnienie”),
 • dla mieszkańców ubiegających się o całodobowa możliwość dojazdu do posesji – np. potwierdzona przez zarządcę nieruchomości możliwość parkowania na terenie tej posesji (nie dotyczy właścicieli nieruchomości),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
 1. Opłaty:
 • złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej,
 • opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zasadność wjazd w ulice objęte znakiem B-1,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik wnioskodawcy,opłatę skarbową za pełnomocnictwo i zezwolenie należy wpłacić na konto przelewem, przekazem pocztowym lub w opłatomacie znajdującym się w Urzędzie Miasta Chorzów ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów: Przelew na konto: URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów ING Bank Śląski S.A. 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 1. Forma załatwienia:
 • zaświadczenie.
 1. Czas rozpatrzenia:

Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z art. 35 KPA)

 1. Tryb odwoławczy:

nie przysługuje.

 1. Podstawy prawne:

zarządzenie Nr 6/2023 Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie zasad organizacji ruchu kołowego na ul. Wolności i ul. Jagiellońskiej oraz wydawania zaświadczeń potwierdzających zasadność wjazdu w miejsce obowiązywania znaku zakazu ruchu w obu kierunkach B-1,

– art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

– art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

– art. 1 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wnioski do pobrania:

Wniosek B-1

Wniosek B-1 tymczasowy