Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Akcja zima

ZIMOWE UTRZYMANIE JEZDNI I PŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH

 

NADZÓR PRAC DOT. ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

 1. Inspektor ds letniego i zimowego utrzymania ulic : Dariusz Wojciechowski, tel.: (032) 241 42 42

 FIRMY REALIZUJĄCE PRACE PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

 • w rejonie miasta Chorzowa obejmującym: Chorzów Batory oraz Chorzów Centrum oraz DTŚ i ul 75 – go Pułku Piechoty wraz z ul Żołnierzy Września jest: Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek 41 – 933 Bytom, ul.Łokietka nr 4,
 • w rejonie miasta Chorzowa obejmującym: Chorzów II, Chorzów Stary, Maciejkowice i ul Katowicką jest: Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. 41 – 500 Chorzów, ul Bytkowska nr 15

 

 1. MZUiM w Chorzowie zarządza 347 drogami na terenie Gminy Chorzów o łącznej długości wynoszącej 156 km.
 2. Zimowe utrzymanie obejmuje 1 165 489,53 m2 powierzchni jezdni oraz płatnych miejsc postojowych na terenie Miasta Chorzów i realizowane jest w terminie od 01 listopada do 31 marca przez wykonawców świadczących usługi zimowego utrzymania, wyłanianych w drodze przetargu zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.
 3. Jednostką odpowiedzialną za utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej, ścieżek rowerowych, chodników niegraniczących z posesjami oraz ulicy Wolności (deptak pieszo – jezdny) na odcinku od ul. Rynek do ul. Chrobrego wraz z ulicami poprzecznymi tj:
  • Dworcową do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego,
  • Jagiellońską,
  • Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego,
  • Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Powstańców,
  • Żeromskiego do posesji nr 4,
  • Zjednoczenia do skrzyżowania z ul. Powstańców

jest Wydział Usług Komunalnych i Ekologii Urzędu Miasta w Chorzowie tel. (032) 4165411

 1. Zimowe utrzymanie nawierzchni chodników przyległych do posesji należy do obowiązków właścicieli graniczących z chodnikiem posesji ( na mocy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
 2. W ramach zapewnienia należytego prowadzenia zimowego utrzymania jezdni, każdego roku w sezonie zimowym rozstawiane są w obszarach skrzyżowań skrzynie z piaskiem.
 3. Akcja zimowego utrzymania jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa prowadzona jest (w przypadku występowania warunków zimowych) nieprzerwanie i całodobowo.
 4. Zimowe utrzymanie jezdni ulic w zależności od kategorii dróg oraz roli komunikacyjnej poszczególnych dróg prowadzone jest w I, II, III, Standardzie zimowego utrzymania.
  • drogi I i II Standardu zimowego utrzymania są drogami utrzymywanymi na czarno, a czas potrzebny na likwidację poszczególnych zjawisk zimowych na tych drogach wynosi kolejno do 4h dla dróg I Standardu i do 6h dla dróg II Standardu od momentu ustania opadów śniegu.
  • płatne miejsca postojowe i jezdnie ulic III Standardu zimowego utrzymania, są miejscami oraz jezdniami utrzymywanymi na biało tj. jedynie odpłużanymi. Wymaganym czasem na likwidację zjawisk zimowych na jezdniach tych dróg jest czas do 8h od momentu ustania opadów śniegu.
 5. W sytuacji występowania korzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowego utrzymania, w terminie od dnia 01 listopada do dnia 31 marca wykonawca usług zimowego utrzymania prowadzi tzw. akcję „bierną”, w czasie której świadczy typowe usługi z zakresu letniego utrzymania tj. oczyszcza maszynowego i ręcznego jezdni ulic Chorzowa. W w/w okresie, w trakcie prowadzonej akcji „biernej”, w sytuacji tego wymagającej wykonawca świadczący usługę na rzecz gminy Chorzów może jednocześnie wykonywać usługi zimowego oraz letniego oczyszczania na różnych wymagających tego obiektach drogowych.
 6. Informacje dotyczące zimowego utrzymania jezdni ulic można uzyskać w dni powszednie, w godzinach pracy MZUiM w Chorzowie pod numerami telefonów: (032) 241 42 42, (032) 241 12 70, (032) 241 12 79

Poza godzinami pracy MZUiM interwencje dotyczące zimowego utrzymania jezdni ulic można składać do:

Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (032) 416 59 87

Straży Miejskiej w Chorzowie (032) 241 61 45

Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie (032) 854 52 55