Miejski Zarząd Ulic i Mostów

koperta dla osoby niepełnosprawnej

KARTA INFORMACYJNA

Wyznaczenie stanowiska postojowego dla pojazdów zaopatrzonych w Kartę Parkingową

 1. Informacje ogólne:
 • MZUiM w Chorzowie działający w imieniu Prezydenta Miasta Chorzów będącego zarządcą dróg publicznych wyznacza na wniosek osoby posiadającej Kartę Parkingową* ogólnodostępne miejsce parkingowe odpowiednio oznakowane zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • wyznacza się stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w Kartę Parkingową w następujących miejscach:
  • na drogach publicznych,
  • w strefach zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
  • w strefach ruchu, o których mowa w art. 2 pkt 16a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 • stanowiska postojowe przeznaczone na postój pojazdów o których mowa powyżej wyznacza się w liczbie nie mniejszej niż:
  • 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15;
  • 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40;
  • 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100;
  • 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
 • kompletne wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą ich wpływu do MZUiM w Chorzowie, jednocześnie informujemy, iż wnioski, w których brakuje wymaganych załączników będą rozpatrzone dopiero po ich uzupełnieniu, o czym osoby składające wniosek zostaną poinformowane pismem,
 1. Jak i gdzie załatwić sprawę:
 • wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie MZUiM w Chorzowie ul. Bałtycka 8a, przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP lub pocztą tradycyjnie,
 • wniosek składa wnioskodawca, w którego imieniu może występować pełnomocnik,
 • pisemna informacja o rozpatrzeniu wniosku zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),
 • informacji udziela: Dział Inżynierii Ruchu pok. 28 tel. (32) 714-17-12
 1. Wymagane załączniki:
 • kopia Karty Parkingowej,
 • plan sytuacyjny z zaznaczoną proponowaną lokalizacją stanowiska postojowego.
 1. Opłaty:
 • złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej,
 • wyznaczenie stanowiska postojowego dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nie podlega opłacie,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik wnioskodawcy, opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto przelewem, przekazem pocztowym lub w opłatomacie znajdującym się w Urzędzie Miasta Chorzów ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów: Przelew na konto: URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów ING Bank Śląski S.A. 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 1. Forma załatwienia:
 • pisemna informacja o rozpatrzeniu wniosku.
 1. Czas rozpatrzenia:

Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z art. 35 KPA)

 1. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 1. Podstawy prawne:

– art. 8 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

– art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

– art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

* – Karta Parkingowa w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym