Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Parkowanie

Strefa Płatnego Parkowania w Chorzowie to obszar o znacznym deficycie miejsc postojowych, granice strefy wyznaczają ulice Katowicka (stary przebieg)-Pocztowa-Truchana-Strzelców Bytomskich- Hajducka-Dąbrowskiego. W ramach strefy wyznaczono dwie podstrefy:

 • podstrefa A w której pobierane są wyższe opłaty parkingowe i znajduje się w samym centrum Strefy Płatnego Parkowania,
 • podstrefa B w której pobierane są niższe opłaty parkingowe i znajduje się ona na obrzeżach Strefy Płatnego Parkowania.

Strefa oznakowana jest znakami D-44 i D-45 oznaczającymi odpowiednio wjazd i wyjazd ze Strefy Płatnego Parkowania oraz tablicami z oznaczeniem wjazdu i wyjazdu z podstref A i B

Opłaty za postój w strefie są pobierane na podstawie oraz Uchwały Nr XXIX/491/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na terenie miasta Chorzowa (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2020r. poz. 9194) (uchwała w załaczniku poniżej) podjętej na podstawie m.in. Ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985r. (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1800.

Szczegółowe informacje dotyczące Strefy Płatnego Parkowania w Chorzowie można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie przy ul. Bałtyckiej 8A, pod numerem telefonu (32) 241-42-52 lub pod adresem e-mail spp@mzuim.chorzow.eu

Wysokość opłat za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Chorzowie:

STREFA A

 • 1,00 zł – opłata za minimalny czas postoju – 20 min.
 • 3,00 zł – opłata za pierwszą, czwartą i każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju,
 • 3,40 zł – opłata za drugą rozpoczętą godzinę postoju,
 • 3,90 zł – opłata za trzecią godzinę postoju,
 • 3,00 zł –  opłata czwartą i piątą godzinę postoju,
 • 16,30 zł – opłata abonamentowa za pięć i więcej godzin w danym dniu.

STREFA B

 • 0,50 zł – opłata za minimalny czas postoju – 15 min.
 • 2,00 zł – opłata za pierwszą, czwartą i każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju,
 • 2,20 zł – opłata za drugą rozpoczętą godzinę postoju,
 • 2,40 zł – opłata za trzecią godzinę postoju,
 • 2,00 zł –  opłata czwartą i piątą godzinę postoju,
 • 10,60 zł – opłata abonamentowa za pięć i więcej godzin w danym dniu.

Opłaty za postój pojazdu na ciągach postojowych w strefie uiszcza się niezwłocznie po rozpoczęciu poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie przy użyciu monet o nominałach od 10 gr do 5 zł lub w parkomatach posiadających taką funkcjonalność przy użyciu Parkingowej Karty Płatniczej, Śląskiej Karty Usług Publicznych. Bilet potwierdzający uregulowanie opłaty parkingowej należy umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz. Opłaty za postój można dokonać również za pośrednictwem telefonu komórkowego przez system mobilnych płatności mobiParking https://www.skycash.com/parkowanie-przez-telefon/ lub Pango https://pango.pl/

Opłaty z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój (opłaty dodatkowe) w Strefie Płatnego Parkowania w Chorzowie:

 • 20,00 zł – jeżeli postój pojazdu odbywał się pond opłacony czas postoju w danym dniu i jednocześnie opłata dodatkowa zostanie wniesiona w terminie do 7 dni;
 • 50,00 zł – jeżeli postój pojazdu odbywał się bez uiszczenia opłaty za postój w danym dniu i jednocześnie opłata dodatkowa zostanie wniesiona w terminie do 7 dni;
 • 150,00 zł – jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w terminie do 7 dni niezależnie czy postój pojazdu odbywał się ponad opłacony czas czy bez uiszczenia opłaty za postój.

Opłatę dodatkową można wnieść na rachunek bankowy MZUiM w

ING Bank Śląski O/Chorzów 05 1050 1243 1000 0010 0000 3812

z podaniem numeru zawiadomienia i numeru rejestracyjnego pojazdu.