Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie

W dniu 03.04.2023 roku wdrożony został kolejny etap organizacji ruchu w ciągu ulicy Katowickiej, który zakłada prowadzenie ruchu pojazdów na kierunku Katowice Bytom po jednym pasie w każdym kierunku. W bieżącym tygodniu frezowana będzie nawierzchnia jezdni na odcinku od ul. Krakusa do Metalowców co pozwoli na rozpoczęcie robót sieciowych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi oraz rozpoczęcie wykopów pod przejście podziemne. Od czasu przekazania placu budowy trwają prace na terenie byłej Huty Kościuszko. Wybudowana została kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz nowy wodociąg. Już na tym etapie robót napotkano wiele problemów – niezinwentaryzowane duże ilości pozostałości obiektów dawnej Huty czy pustki pogórnicze, przy których wypełnianiu trwają obecnie prace.  .  Planowany termin zakończenia inwestycji  – grudzień 2024r.